SALONPAS HCMC MARATHON 2023

 • Chủ Nhật, 8 tháng 1, 2023 04:00:00 (Asia/Ho_Chi_Minh)

  42KM

  Phí đăng ký
  ₫ 1,789,000
 • Chủ Nhật, 8 tháng 1, 2023 04:30:00 (Asia/Ho_Chi_Minh)

  21KM

  Phí đăng ký
  ₫ 1,492,000
 • Chủ Nhật, 8 tháng 1, 2023 06:30:00 (Asia/Ho_Chi_Minh)

  10KM

  Phí đăng ký
  ₫ 1,129,000
 • Chủ Nhật, 8 tháng 1, 2023 07:30:00 (Asia/Ho_Chi_Minh)

  5KM

  Phí đăng ký
  ₫ 799,000
 • Chủ Nhật, 8 tháng 1, 2023 08:00:00 (Asia/Ho_Chi_Minh)

  5KM - Gói Chạy Gia Đình

  Phí đăng ký
  ₫ 3,036,000