SALONPAS HCMC MARATHON 2023

 • Chủ Nhật, 8 tháng 1, 2023 04:00:00 (Asia/Ho_Chi_Minh)

  42KM

  Phí đăng ký
  ₫ 1,639,000
 • Chủ Nhật, 8 tháng 1, 2023 04:30:00 (Asia/Ho_Chi_Minh)

  21KM

  Phí đăng ký
  ₫ 1,342,000
 • Chủ Nhật, 8 tháng 1, 2023 06:30:00 (Asia/Ho_Chi_Minh)

  10KM

  Phí đăng ký
  ₫ 979,000
 • Chủ Nhật, 8 tháng 1, 2023 07:30:00 (Asia/Ho_Chi_Minh)

  5KM

  Phí đăng ký
  ₫ 649,000
 • Chủ Nhật, 8 tháng 1, 2023 08:00:00 (Asia/Ho_Chi_Minh)

  5KM - Gói Chạy Gia Đình

  Phí đăng ký
  ₫ 2,467,000