SALONPAS HCMC MARATHON 2022

 • Chủ Nhật, 17 tháng 4, 2022 04:00:00 (Asia/Ho_Chi_Minh)

  42KM

  Phí đăng ký
  ₫ 1,639,000
 • Chủ Nhật, 17 tháng 4, 2022 04:30:00 (Asia/Ho_Chi_Minh)

  21KM

  Phí đăng ký
  ₫ 1,342,000
  Có hiệu lực cho đến
  Thứ Hai, 7 tháng 3, 2022 23:59
  (Asia/Ho_Chi_Minh)
 • Chủ Nhật, 17 tháng 4, 2022 06:30:00 (Asia/Ho_Chi_Minh)

  10KM

  Phí đăng ký
  ₫ 979,000
  Có hiệu lực cho đến
  Thứ Hai, 7 tháng 3, 2022 23:59
  (Asia/Ho_Chi_Minh)
 • Chủ Nhật, 17 tháng 4, 2022 07:30:00 (Asia/Ho_Chi_Minh)

  5KM

  Phí đăng ký
  ₫ 550,000
  Có hiệu lực cho đến
  Thứ Hai, 7 tháng 3, 2022 23:59
  (Asia/Ho_Chi_Minh)