SALONPAS HCMC MARATHON 2023 - Charity slot

 • Chủ Nhật, 8 tháng 1, 2023 04:00:00 (Asia/Ho_Chi_Minh)

  Charity Slots, 42KM

  Phí đăng ký
  ₫ 3,500,000
 • Chủ Nhật, 8 tháng 1, 2023 04:30:00 (Asia/Ho_Chi_Minh)

  Charity Slots, 21KM

  Phí đăng ký
  ₫ 3,100,000
 • Chủ Nhật, 8 tháng 1, 2023 06:30:00 (Asia/Ho_Chi_Minh)

  Charity Slots, 10KM

  Phí đăng ký
  ₫ 2,700,000